Lezing zorgverzekering voor Nederlanders in Frankrijk op 29 januari

Deze lezing wordt gegeven door Guido Smoorenburg.

Opgave: per e-mail bij het secretariaat, en aangeven of u ook blijft lunchen.

Hij gaat in op vele vragen en problemen die een ziektekostenverzekering voor Nederlanders woonachtig in Frankrijk, met zich meebrengen. Zoals bijvoorbeeld: voor zorg naar keuze naar Nederland: welke voorwaarden gelden dan? Bent u ook verzekerd voor medische kosten buiten Europa? Ook zal Guido een toelichting geven op de positie van de Verdragsgerechtigden, waarvan de administratie komend jaar zal overgaan naar het Centraal Administratiekantoor (CAK). Zie het artikel over deze kwestie op de website, waarin Guido al een aantal onderwerpen onder de loep neemt.

Plaats: Café de la Tour; 35, Boulevard Gambetta, in Les Arcs-sur-Argens. Tijdstip: 10.45 uur met aansluitend de mogelijkheid tot lunchen à la carte of een voor deze gelegenheid samengesteld menu. De lezing staat ook open voor DNC leden. Opgave: per e-mail bij het secretariaat, en aangeven of u ook blijft lunchen.


De zorgverzekeringen voor Nederlanders in Frankrijk zijn continu in beweging. Volgend jaar zal de administratie van de Verdragsgerechtigden, na eerst van het CVZ naar het ZIN te zijn overgegaan, naar het Centraal Administratiekantoor (CAK) overgaan. Er zijn nog steeds onduidelijkheden over wie wel en wie niet onder de regeling valt. Er is een belangrijk fiscaal resultaat geboekt. Het wegvallen van de AWBZ heeft een belangrijke invloed op de positie van de Verdragsgerechtigden. Zorg naar keuze in Nederland en reizen buiten Frankrijk is ook nog steeds een onderwerp dat de aandacht vraagt. Hieronder staat een lijstje van de onderwerpen die in dit verband aan de orde zullen komen. Tevens zullen de laatste ontwikkelingen die via de CMUnf bij April International zijn bereikt op het gebied van de Mutuelle en reisverzekeringen aan de orde komen.

Onderwerpen bijeenkomst Zorgverzekering via Zorginstituut Nederland (ZIN, Verdragsgerechtigden)

  • Wie vallen er wel en wie niet onder de regeling? Kan ik er onderuit komen?
  • Wanneer is er sprake van prevalerend recht?
  • Wat betekent de regeling fiscaal, aftrekpost Franse inkomstenbelasting, heffing Contribution Sociale Generalisée (CSG) ?
  • Zorgverzekering bij reizen binnen en buiten Europa
  • Voor zorg naar keuze naar Nederland; welke voorwaarden?
  • Aanspraak op verzorgingshuis of verpleeghuis in Nederland
  • Consequenties beëindiging AWBZ, nieuwe Wet Langdurige Zorg (WLZ) en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  • Te verwachten wijzigingen in bijdrage aan het ZIN (woonlandfactor)
  • Wat draagt het ZIN eigenlijk aan Frankrijk af en wat krijgt het aan bijdragen binnen?
  • Overgang van het ZIN naar het Centraal Administratiekantoor, voorgenomen wijziging inning bijdrage

Terugvordering premie CSG

Voor de Verdragsgerechtigden die zelf actie willen ondernemen om de CSG premie terug te vorderen die als Verdragsgerechtigde niet betaald had hoeven worden geef ik hieronder drie belangrijke verwijzingen. Het kan rechtstreeks via impots.gouv.fr. In alle gevallen moeten bij het verzoek om restitutie de bedragen worden vermeld waarvan men de terugbetaling eist met het bewijs dat de belastingplichtige een ziekenverzekering heeft in een ander land dan Frankrijk binnen de EU, EEE of Zwitserland.

Guido Smoorenburg