Statuten (Nederlandse vertaling)

NB: Hierna volgt een vertaling in het Nederlands van de Franse statuten. Mocht er verschil zijn tussen de Franse statuten en de Nederlandse vertaling, dan is de Franse tekst de enig juiste. 


 

STATUTEN

van de

NEDERLANDSE VERENIGING IN DE MIDI

ASSOCIATION NEERLANDAISE DU MIDI

Artikel 1
In overeenstemming met de Franse wet van 1 Juli 1901 en het daarop volgende decreet van 16 Augustus 1901, is op 4 Augustus 1981 opgericht de “Association Néerlandaise du Midi”, Nederlandse Vereniging in de Midi. Hierna te noemen “de Vereniging”. De Vereniging is opgericht voor onbeperkte duur.
De Vereniging is aangemeld bij de Prefectuur van het Departement waar de Vereniging huisvesting heeft gekozen.

Artikel 2

Doelstelling
De Vereniging is een instelling zonder winstoogmerk en zonder politieke of godsdienstige activiteiten en heeft ten doel het onderlinge contact tussen de leden van de Vereniging te bevorderen. De Vereniging, die zich voornamelijk richt op de Nederlandse inwoners van de Bouches-du-Rhône, de Vaucluse en de Var:
A. ontwikkelt daartoe ten behoeve van haar leden alle mogelijke wettige activiteiten die kunnen leiden tot de realisering van deze doelstelling,
B. geeft een verenigingsblad uit,
C. bevordert en onderhoudt contacten met andere Nederlandse verenigingen en organisaties in Frankrijk,
D. helpt de integratie in het Franse leven van nieuw aangekomen leden te vergemakkelijken.

Artikel 3

Zetel
De Vereniging is gevestigd op 99 Chemin rural du Plan, 83630 Aups

Artikel 4

Administratief jaar
Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september.

Artikel 5

Leden
De Vereniging bestaat uit:
A. Gewone leden
B. Ereleden.
Van de Vereniging kunnen lid worden, personen die de Nederlandse nationaliteit bezitten of bezeten hebben, hun echtgenoten of daarmee gelijkgestelde en hun kinderen alsmede personen welke door het Bestuur als lid zijn toegelaten. Het lidmaatschap wordt effectief door betaling van de contributie en het entreegeld.
De algemene ledenvergadering kan, op voordracht van het Bestuur, personen die zich voor de Vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, benoemen tot Erelid. Ereleden hebben dezelfde rechten als leden, doch zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
Het Erevoorzitterschap van de Vereniging wordt aangeboden aan de Nederlandse Consul te Marseille.

Artikel 6

Beëindiging van het lidmaatschap
Het lidmaatschap van de Vereniging eindigt door:
A. Opzegging schriftelijk per brief, fax of E-mail aan de secretaris, uiterlijk één maand voor de beëindiging van het verenigingsjaar.
B. Overlijden
C. Royement op beslissing van het voltallige Bestuur met unanieme stem wegens wanbetaling of wangedrag.
Het bestuur kan, slechts nadat het hierover met de betrokken persoon van gedachten heeft gewisseld, of althans de gelegenheid hiertoe heeft gegeven, een lid royeren wegens wangedrag. Royering wegens het niet voldoen aan zijn financiële verplichtingen volgt op twee onbeantwoorde aanmaningen, zes (6) maanden na het begin van het verenigingsjaar.

Artikel 7

Inkomsten
De inkomsten van de Vereniging kunnen bestaan uit:
A. Contributies en entree gelden.
B. Advertentie opbrengsten.
C. Bijdragen voor evenementen.
D. Overige wettelijk toegelaten bronnen.

Artikel 8

Contributies en Entreegelden
Een jaarlijkse contributie is verschuldigd, waarvan de hoogte ieder jaar wordt vastgesteld. Een korting van vijftig (50) procent op deze contributie wordt verleend aan overige leden van eenzelfde huishouding en aan alleen wonende studenten jonger dan zevenentwintig (27) jaar. Kinderen tot achttien (18) jaar zijn geheel vrijgesteld van contributie betaling.
De contributie dient gedurende het eerste kwartaal van het verenigingsjaar te worden voldaan.
Bij toetreding tot de Vereniging is eenmalig entreegeld verschuldigd, waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld.

Artikel 9

Bestuur
De algemene ledenvergadering benoemt de leden van het Bestuur van de Vereniging, bestaande uit ten minste 5 en maximaal 7 leden van de Vereniging. De benoeming geschiedt bij meerderheid van stemmen. Verkiesbaar zijn leden die ten minste een half jaar (6 maanden) lid zijn van de Vereniging en hun contributie betaald hebben. Zij dienen de Nederlandse taal te beheersen.
Het Bestuur stelt kandidaten voor het Bestuur voor aan de algemene ledenvergadering. Leden kunnen zich ook op eigen initiatief kandidaat stellen, mits hun kandidatuur wordt gesteund door ten minste vier (4) leden, die ten minste een kwartaal lid zijn en zij hun kandidatuur ten minste twee weken voor de algemene ledenvergadering schriftelijk per aangetekende post bij het Bestuur hebben aangemeld.
Het Bestuur kan in de loop van het verenigingsjaar maximaal drie (3) leden toevoegen, wier benoemingen tijdens de eerst volgende algemene ledenvergadering dient te worden bekrachtigd. Voor deze bestuursleden zijn dezelfde voorwaarden van kracht als voor de overige bestuursleden en zij hebben dezelfde bevoegdheden.

Artikel 10

Benoeming bestuursfunctionarissen
De algemene ledenvergadering benoemt de bestuursleden en alleen de voorzitter op functie.
Het Bestuur kiest vervolgens uit zijn midden drie leden die de functies bekleden van vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.

Artikel 11

Verantwoordelijkheden van het Bestuur
Het Bestuur heeft de leiding van de Vereniging en behartigt alle zaken de Vereniging betreffende.
De voorzitter vertegenwoordigt de Vereniging in rechte, doch kan deze verantwoordelijkheid delegeren aan in artikel 10 benoemde bestuursleden. Het bestuur legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

Artikel 12

Besluitvorming in het bestuur
Het Bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Bij stakende stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. De aanwezigheid van ten minste drie bestuursleden is vereist voor een geldige besluit vorming. Het Bestuur vergadert ten minste eenmaal per kwartaal en voorts op verzoek van de voorzitter of tenminste drie (3) bestuursleden.

Artikel 13

Aftreden en herverkiezen van bestuursleden
De voorzitter treedt jaarlijks af en kan zich herkiesbaar stellen. Het voorzitterschap is gemaximeerd tot een periode van vier (4) jaar. De overige bestuursleden worden benoemd voor een periode van twee (2) jaar en kunnen zich aan het eind van deze periode weer verkiesbaar stellen, tot een maximale periode van zes (6) jaar. Een bestuurslid dat drie (3) keer zonder geaccepteerde reden een vergadering van het Bestuur niet heeft bijgewoond, kan bij bestuursbesluit van het Bestuur worden uitgesloten.

Artikel 14

Kascommissie
De algemene ledenvergadering benoemt een kascommissie bestaande uit twee leden en één plaatsvervanger, buiten het Bestuur. Deze commissie dient de door de penningmeester opgestelde jaarstukken alsmede het gevoerde financiële beleid op hun aanvaardbaarheid te controleren. De kascommissie brengt van haar bevindingen verslag uit aan de algemene ledenvergadering.

Artikel 15

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering, bestaande uit de leden en de Ereleden, heeft de uiteindelijke beslissing bevoegdheid van de Vereniging. Zij heeft ieder jaar plaats voor 30 november. De secretaris geeft, ten minste drie weken van tevoren, kennis aan alle leden met vermelding van plaats, dag en uur alsmede de volledige agenda.
Voor een rechtsgeldige vergadering dienen tenminste vijftig (50) stemgerechtigde leden, inbegrepen de stemmen bij volmacht, aanwezig te zijn. Als dit aantal niet wordt gehaald, wordt de vergadering geschorst en zal na een korte onderbreking een rechtsgeldige vergadering worden gehouden met de dan aanwezige leden en met inachtneming van de stemmen bij volmacht.
De voorzitter leidt de vergadering en geeft een toelichting op de ontwikkeling van de Vereniging. De secretaris presenteert zijn verslag over het afgelopen verenigingsjaar . De penningmeester legt verantwoording af van zijn beheer en onderwerpt het financiële verslag aan de goedkeuring van de vergadering.
Vervolgens wordt overgegaan tot het vaststellen van de contributie, het entreegeld en het kiezen van de voorzitter en overige bestuursleden. In de algemene vergadering mogen slechts punten worden behandeld die op de agenda zijn geplaatst.
Van de vergadering wordt door de voorzitter en de secretaris een verslag opgesteld, dat wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Dit verslag wordt ingeschreven in het notulenboek en blijft bewaard in de archieven van de Vereniging gedurende de daartoe wettelijk voorgeschreven termijn.

Artikel 16

Buitengewone algemene ledenvergadering
Deze vergadering kan bijeen groepen worden op verzoek van het Bestuur of op verzoek van ten minste tien (10) leden. Binnen vier (4) weken nadat dezen hiertoe een schriftelijk verzoek per aangetekende post aan het Bestuur hebben gericht, met vermelding van de te behandelen onderwerpen.
De procedures betreffende deze vergadering zijn gelijk aan die vermeld in de artikelen 15 en 17.

Artikel 17

Stemmingsprocedure
Alleen Ereleden en betalende leden kunnen stemmen, waarbij ieder lid een stem heeft, alsmede zoveel volmachtstemmen als hij vertegenwoordigt, maar in totaal niet meer dan vier (4). Leden die de vergadering niet bijwonen kunnen stemmen bij volmacht.
Besluiten in de algemene en de buitengewone algemene ledenvergadering worden genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij anders bepaald. Een voorstel voor wijziging van de statuten wordt schriftelijk aan de leden voorgelegd en dient in de convocatie te worden vermeld. Voor het aannemen van statuten wijzigingen is een meerderheid van tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist.
Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd indien stemmen staken geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
Over zaken wordt mondeling gestemd over personen altijd schriftelijk, tenzij de vergadering anders beslist.

Artikel 18

Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement voorziet in punten die in de statuten niet nader zijn uitgewerkt. Het wordt door het Bestuur geredigeerd en zonodig gewijzigd of aangepast.

Artikel 19

Ontbinding van de Vereniging
Tot ontbinding van de Vereniging kan slechts worden besloten in een Buitengewone algemene ledenvergadering en met een meerderheid van tachtig (80) procent van de uitgebrachte geldige stemmen inclusief volmacht stemmen. Deze buitengewone algemene ledenvergadering zal één of meer liquidateurs benoemen. Met het batig saldo zal worden gehandeld in overeenstemming met artikel 9 van de wet van 1 juli 1901 en van het besluit van 18 augustus 1901.

Artikel 20

Onvoorziene gevallen
In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het Bestuur met meerderheid van stemmen.

Artikel 21

Aanmelding van wijzigingen
Van de statuten wordt een Franse versie gemaakt, die dient te worden goedgekeurd door het Bestuur. Binnen drie (3) maanden nadat tot bestuurswijziging, tot wijziging van de statuten of tot wijziging van de huisvesting van de Vereniging is overgegaan, meldt de secretaris deze wijziging bij de prefectuur van het departement waar de Vereniging is aangemeld.

Artikel 22

Inwerkingtreding
Deze statuten treden in werking zodra zij door de algemene ledenvergadering zijn aangenomen.
Flayosc, 24 november 2007