Privacy verklaring

Privacyverklaring van de Association Néerlandaise du Midi, gevestigd te 83630 Aups, 99 chemin rural du Plan, hierna te noemen “ de vereniging”

Deze verklaring betreft de wijze waarop de vereniging de bij haar berustende persoonsgegevens (“de gegevens”) zal bewaren, gebruiken en beschermen.

 

  1. Omvang van de gegevens

Bij of voor de verkrijging van het lidmaatschap van de vereniging, heeft het aspirant lid  persoonsgegevens verstrekt die deel uitmaken van de volgende lijst :

Naam, voornaam, geboortedatum

Adres in Frankrijk, Adres in Nederland, Email adres

Telefoonnummer vast, Telefoonnummer mobiel

Geboortedatum

Naam , voornaam, geboortedatum partner

 

  1. Gebruik van de gegevens

Het bestuur gebruikt de gegevens uitsluitend voor communicatie naar de leden en zulks binnen de grenzen van deze privacyverklaring.

De gegevens worden alleen aan derden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor een efficiënte communicatie tussen het bestuur en de leden.

 

  1. Bewaring van de gegevens en toegang daartoe

De gegevens worden bewaard in een electronisch dossier op de computer van de secretaris, en in eenzelfde dossier op de site Dropbox.  Hiertoe hebben alleen toegang de leden van het bestuur en de webmaster. De gegevens, met uitzondering van de geboortedata, worden tevens aan de leden beschikbaar gesteld middels een eenmaal per jaar uit te geven gedrukte lijst, hierna te noemen “het ledenboekje”.

De secretaris kan zijn toegangsrecht delegeren aan een lid van de vereniging, belast met de ledenadministratie.

De gegevens uit het ledenboekje bevinden zich ook op de website van de vereniging, beschermd met een wachtwoord. Een individueel wachtwoord wordt op hun verzoek aan ieder van de leden verleend door de webmaster.

De gegevens worden bewaard voor de duur van het lidmaatschap. Het bestuur is draagt zorg voor het verwijderen van de gegevens uit het electronisch dossier bij het beëindigen van het lidmaatschap, met inachtneming van hetgeen in paragraaf 5. Is gesteld. Maximaal 10 exemplaren van het ledenboekje worden bewaard in het archief van de vereniging.

 

  1. Cookies

De website van de vereniging maakt geen gebruik van cookies en mag hiertoe niet overgaan zonder toestemming van de ALV.

 

  1. Inzage, correctie en verwijdering

De leden hebben het recht hun persoonsgegevens in te zien en te laten aanvullen of te  verwijderen. Zij kunnen daartoe een verzoek indienen bij de secretaris of aan het adres privacy@a-n-m.nl. Indien geen verzoek om verwijdering is gedaan kan de vereniging de gegevens bewaren tot twee jaar na het beëindigen van het lidmaatschap.

 

  1. Wijzigingen

De vereniging zal van tijd tot haar haar privacy beleid aanpassen aan eventueel gewijzigde omstandigheden. De meest recente versie van deze verklaring wordt op de website opgenomen. De leden worden gewaarschuwd indien wijzigingen in deze verklaring zijn aangebracht.

 

  1. Klachten

Indien de leden klachten hebben over de verwerking van hun persoonsgegevens kunnen zij die indienen bij de CNIL (Commission National de l’Informatique et des Libertés), https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil.

 

16 november 2018