Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

van de

NEDERLANDSE VERENIGING IN DE MIDI

ASSOCIATION NEERLANDAISE DU MIDI


Lidmaatschap
Art. 1

Aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden d.m.v. het aanmeldingsformulier.

Art. 2      Indien een lid vóór 1 september van enig jaar niet als lid heeft bedankt blijft zijn (haar) lidmaatschap van kracht en rusten op hem (haar) alle verplichtingen dienaangaande, tenzij het bestuur van mening is dat er sprake is van overmacht.

Contributies en Entreegelden
Art. 3

Ieder nieuw lid betaalt eenmalig entreegeld waarvan de hoogte, op voorstel van het bestuur, door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld.
Art. 4

De contributie wordt jaarlijks, op voorstel van het bestuur, door de Algemene Ledenvergadering, vastgesteld.
Art. 5

Zij die na 1 april lid worden betalen over het dan lopende verenigingsjaar, slechts de helft van de jaarcontributie.

Bestuur
Art. 6

De voorzitter leidt de vergaderingen en treedt bij officiële gelegenheden op als woordvoerder. Hij zorgt voor het nakomen van de reglementaire bepalingen en voor de tenuitvoerlegging van de genomen besluiten. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt de vice-voorzitter, of het langst in functie zijnde bestuurslid, op.
Art. 7

De secretaris voert de ledenadministratie en de correspondentie, maakt notulen van de ledenvergaderingen en van de bestuursvergaderingen en stelt aan het eind van elk verenigingsjaar een jaarverslag samen. De notulen van een ledenvergadering worden tijdens de eerstvolgende ledenvergadering ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.
Art. 8

De penningmeester beheert de gelden en is hiervoor persoonlijk aansprakelijk, tenzij hij overmacht kan bewijzen. Hij brengt aan het eind van elk verenigingsjaar verslag uit over de financiële toestand en stelt, in overleg met de overige bestuursleden, een begroting samen voor het komende verenigingsjaar. Zowel het verslag als de begroting behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

Art. 9

Het bestuur is aan de ledenvergadering verantwoording schuldig.

Art.9 bis

Het bestuur ziet er op toe dat de privacyverklaring steeds aan eventueel gewijzigde omstandigheden wordt aangepast

Art. 10

Door het bestuur wordt een rooster van aftreden opgesteld.
Art. 11

In tussentijdse vacatures wordt door het bestuur voorzien. Deze benoeming behoeft de goedkeuring van de eerstvolgende ledenvergadering. Het tussentijds benoemde bestuurslid heeft in het bestuur zitting gedurende de resterende tijd van zijn (haar) voorganger.

Commissies
Art. 12

Door het bestuur kunnen commissies worden ingesteld. De commissies regelen zelf hun werkzaamheden, binnen de door het bestuur gegeven richtlijnen en budgetten en brengen verslag uit aan het bestuur. Bij het aangaan van financiële verplichtingen tegenover leden of derden, dient vooroverleg met de penningmeester plaats te vinden. De commissies hebben geen eigen geldmiddelen.
Art. 13

Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt, met goedkeuring van de leden, een uit twee personen bestaande kascommissie benoemd. Deze commissie controleert aan het einde van het verenigingsjaar de boekhouding en brengt daarvan verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering. Elk jaar treedt één van de leden af en is niet terstond herbenoembaar. In geval van een tussentijdse vacature voorziet het bestuur in de aanstelling van een plaatsvervanger.

 

Algemene Ledenvergadering
Art. 14

Leden die een algemene ledenvergadering niet bijwonen kunnen een medelid machtigen hem/haar te vertegenwoordigen. De daartoe strekkende volmacht luidt als volgt:

Ondergetekende …………………………………………… (naam) geeft last en volmacht aan ……………………………….. (naam), lid van de ANM, om hem/haar te vertegenwoordigen op de op ………………………………….. (datum) te houden Algemene Ledenvergadering van de ANM en aldaar namens hem/haar het woord te voeren en deel te nemen aan stemmingen.

Art. 15

Een gevolmachtigd lid overhandigt, voor de aanvang van de vergadering, zijn (haar) volmachten aan de secretaris. Bij schriftelijke stemming ontvangt het gevolmachtigd lid zoveel stembriefjes, maar niet meer dan vier, als hij (zij) volmachten heeft

.
Art. 16

Indien voor een bestuursvacature slechts één kandidaat is voorgedragen, wordt deze als gekozen beschouwd.

Algemene bepalingen
Art. 17

Wijzigingen van dit reglement op voorstel van tenminste 3 leden kunnen tijdens de Algemene Ledenvergadering, met gewone meerderheid van stemmen worden aangenomen.
Art. 18

Wijzigingen van dit reglement door het bestuur behoeven achteraf de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering die daarover met gewone meerderheid van stemmen beslist.
Art. 19

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

 

Flayosc, oktober 2007