Nederlandse gepensioneerden in het buitenland

logo-vbngb-mBegin dit jaar zijn twee verenigingen (VNGS en ICNG) die de belangen van in het buitenland wonende Nederlandse gepensioneerden behartigden samengesmolten. De naam van deze nieuwe stichting is de Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland, afgekort VBNGB. Deze nieuw opgerichte, EU brede, vereniging heeft haar zetel in Nederland. De doelstelling van de VBNGB:

“Het behartigen van de belangen van hen die buiten Nederland—– woonachtig zijn in landen die behoren tot de Europese Unie of tot de– Europese Economische Ruimte, dan wel in Zwitserland en gerechtigd zijn – tot een pensioen(uitkering) uit hoofde van de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving dan wel een andere pensioenregeling die vanuit Nederland wordt uitgevoerd”

(statuten VBNGB)

Op de nieuwe website ( www.vbngb.eu)  kunt u een grote variëteit  aan informatie bekijken zoals voortgang lopende zaken, algemene informatie van belang op de gebieden waarop de stichting zich begeeft, interessante artikelen uit de pers, een vraagbaak, “links” naar de meest belangrijke instanties zoals de juiste ingangen bij Zorginstituut Nederland, Zilveren Kruis, SVB, CIZ etc.,adviezen en tips.

Informatie over het lidmaatschap treft u uiteraard eveneens op de website aan.